Privātums

Personai, kura vēlas iegādāties interneta veikalā preces, var noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, pie pasūtījuma noformēšanas vienreizēji aizpildot kontakt  informāciju, jeb aizpildot reģistrācijas anketu turpmākai lietošanai. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi dati:

 • fiziskās personām - vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati;
 • juridiskās personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese, tālruņa numurs, preču saņēmēja vārds uzvārds un citi preču piegādei nepieciešamie dati.

 

Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām sakarā ar to, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.
Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. 

 

Pircēja kā fiziskas personas vai pircēja pārstāvja fiziskās personas tiesības
Fiziskai personai attiecībā uz savu personas datu, apstrādi ir spēkā tiesību aktos noteiktās tiesības. Kopumā tās ir tiesības:

 

 • neatbilstošu, nepilnīgu vai nepareizu savu Personas datu gadījumā pieprasīt to labošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana pamatota ar likumīgām interesēm, ieskaitot profila veidošanu tiešā mārketinga nolūkos (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai līdzdalībai aptaujās);
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu – piemēram, gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, bet attiecīgā persona šo piekrišanu atsauc. Šādas tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī uz cita tiesiska pamata, piemēram, uz līgumu vai pienākumiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem vai ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu;
  - saņemt informāciju, vai fiziskās personas datus apstrādā, un gadījumā, ja jā – piekļūt tiem;
 • saņemt savus personas datus, ko fiziskas persona ir pati iesniegusi un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai ar mērķi izpildīt līgumu rakstiskā vai ierasti izmantotā elektroniskā formā, vai gadījumā, ja šādus datus iespējams pārsūtīt citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzības par personas datu izmantošanu (tīmekļa vietne: http://www.dvi.gov.lv/), ja fiziskas persona uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj viņa spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās tiesības un intereses.


Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

Ja pircējs iesniedzis (aizpildot anketu vai kādu citu dokumentu) datus, tajā skaitā personas datus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.
Pircējs, tajā skaitā juridiskās personas pārstāvis, kura dati uzrādīti anketā, piekrīt, ka:

 • Cipa ir tiesības apstrādāt iesniegtos datus, tajā skaitā personu datus, kā arī pieprasīt un saņemt šī datus, tajā skaitā, bet ne tikai personas datus, no trešajām personām;
 • Cipa ir tiesības nodod ziņas, tajā skaitā datus un personu datus, kuri iesniegti ziņas par veiktajiem darījumiem, trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus saistībā ar parādu piedziņu vai parādnieku datu bāžu veidošanu un uzturēšanu.

Personas datu apstrādes pamatojums un mērķis - likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpilde.